Løbskalender

Nyheder

Vores partnere


Bedste Betting Sider

Danske Online Casinoer

Forebyggelsesfonden og den overkommelige sundhedslov

Forebyggelsesfonden er en ny form for finansiering af folkesundhed, der er designet til at hjælpe lokalsamfund med at bekæmpe kroniske sygdomme. Dens succes vil afhænge af kvaliteten af de interventioner, den finansierer. Lovgiverne vil følge dette program meget nøje for at se, hvor godt det fungerer. Der er nogle ting, som lovgiverne vil kigge efter, når de finansierer forebyggelsesindsatser.

Tilskud til omdannelse af lokalsamfundet

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har oprettet programmet Community Transformation Grants (CTG) for at hjælpe lokalsamfundene med at udvikle programmer, der tager fat på årsagerne til sundhedsforskelle, fremmer en sund levevis og kontrollerer udgifterne til sundhedspleje. Tilskuddene er tilgængelige for almennyttige organisationer og lokale myndigheder i alle stater, og indianerstammer kan også ansøge. Ansøgerne skal indsende en plan, der beskriver, hvordan de vil gennemføre ændringer for at forbedre samfundets sundhed.

Community Transformation Grants er udformet til at hjælpe lokalsamfund med at ændre sundheden ved at stille data, teknisk bistand og forskning til rådighed til støtte for projekter til forbedring af sundheden. De administreres gennem en samarbejdsproces i tre faser, der styres af lokale ledere og organisationer. Det første skridt er at samle interessenter i lokalsamfundet og identificere udfordringer og muligheder for ændringer i lokalsamfundet.

Bloktilskud til forebyggende sundhed og sundhedstjenester

Preventive Health Services Block Grant er et føderalt program, der finansierer programmer, der tager fat på folkesundhedsbehov. Programmet hjælper stater og lokalsamfund med at udfylde finansieringshuller og løse nye sundhedsproblemer. Det hjælper også staterne med at udnytte andre finansieringskilder. Tilskuddet kan bruges til at udvikle og udvide en række forskellige programmer.

De programmer og projekter, der modtager støtte, fokuserer på forebyggelse af skader og kroniske sygdomme. De omfatter kræftforebyggelse, ernæring, fysisk aktivitet, tobaksforebyggelse og mundhygiejne. Bloktilskuddet til forebyggelse og sundhedstjenester anvendes til at styrke infrastrukturen for folkesundhed og forbedre sundhedsresultaterne. Midlerne tildeles på grundlag af de enkelte programmers prioritering, f.eks. udryddelse af sundhedsforskelle og forbedring af infrastrukturen for folkesundhed.

Bloktilskuddet til forebyggelse og sundhedstjenester er en fleksibel finansieringskilde, som giver modtagerne mulighed for at vælge, hvordan de vil bruge deres tilskudsmidler. Den støtter innovative tilgange til at imødekomme folkesundhedsbehov.

Tilskud til forbedring af sundhed i lokalsamfundet

Tilskud til forbedring af sundhed i lokalsamfundet gennem forebyggelsesfonden støtter en række forskellige forebyggelsesstrategier, der har til formål at forbedre sundheden og trivslen i lokalsamfundene. Tilskuddene fokuserer på samarbejde på tværs af sektorerne og giver lokalsamfundene mulighed for at komme til orde i forbindelse med udviklingen af forebyggelsesstrategier. De yder også teknisk bistand til sundhedsafdelinger og deres lokale modparter. Disse tilskud er med til at opfylde New Yorks mål om samarbejde om sundhedspleje.

Finansiering til forbedring af lokalsamfundets sundhed kan spænde fra grundforskning og udvikling til gennemførelse af gennemprøvede forebyggelsesprogrammer. Desuden støtter disse tilskud infrastruktur og udvikling af arbejdskraft inden for folkesundhed. Disse midler kan også bruges til at støtte samfundsbaserede programmer, der tager fat på sundhedsproblemer, der påvirker børn. Dette omfatter forebyggelse af tobak og fedme.

Adgang til forebyggende behandling

Affordable Care Act, eller ACA, har flere bestemmelser, der fremmer adgangen til forebyggende behandling af høj kvalitet. Disse tjenester forbedrer sundheden og produktiviteten, opdager og behandler sygdomme tidligere og reducerer omkostningerne. Mange amerikanere er imidlertid ikke i stand til at modtage forebyggende pleje, hovedsagelig på grund af omkostningsmæssige hindringer. Selv hvis en familie har en sygeforsikring, kan omkostningerne til egenbetaling og selvrisiko afholde folk fra at modtage nødvendige screeninger og behandlinger.

Fonden for forebyggelse og folkesundhed er en del af ACA og har til formål at øge adgangen til forebyggende pleje og folkesundhedstjenester. Det er en løbende, flerårig forpligtelse, der støtter folkesundhedssystemer, inddrager lokalsamfund og udvider forebyggelsesprogrammer. Forebyggelsesfonden investerer i forskning, infrastruktur for folkesundhed og initiativer vedrørende arbejdskraft inden for folkesundhed.

Overvågning af den overkommelige sundhedslovs indvirkning på folkesundheden

Et af de vigtigste mål med overvågningen af virkningerne af Affordable Care Act (ACA) på folkesundheden er at undersøge, hvordan loven ændrer den måde, hvorpå folk bruger sundhedspleje. ACA gav mandat til ny dataindsamling og har givet mange nyttige spørgsmål, som kan hjælpe med at måle, hvordan den nye lov påvirker brugen af sundhedsydelser. Selv om spørgsmålene stadig er begrænsede i deres omfang, er de blevet mere omfattende og kan bedre indfange brugen af sundhedsydelser.